Головна / Про центр
Історія з 2000-го року

Історія розвитку факультету післядипломної освіти
(з 2000 року по цей час)

З 2000 року факультет післядипломної освіти (саме на таку назву наказом ректора було перейменовано факультет підвищення кваліфікації в лютому 2000р.) не тільки подовжив роботу з організації стажування викладачів вищих навчальних закладів, але і запровадив нові форми роботи, такі як:

  • перепідготовка осіб з вищою освітою (друга вища освіта) за спеціальностями «Фінанси», «Облік та аудит», «Маркетинг», «Міжнародна економіка»;
  • направлення на стажування викладачів університету до підприємств, організацій, наукових установ та навчальних закладів;
  • підвищення кваліфікації викладачів вищих навчальних закладів;
  • організація та проведення курсів підвищення кваліфікації фахівців бізнес-структур з різних спеціальностей;
  • діяльність з валеологічної освіти та валеопросвіти студентської молоді, вчителів шкіл та викладачів вищих навчальних закладів;
  • організація короткотермінових курсів для студентів за напрямом «Економіка та підприємництво» та додаткових освітніх програм для підвищення кваліфікаційних вмінь студентів;
  • підвищення кваліфікації співробітників університету;
  • співпраця з міжнародними організаціями з розвитку бізнес та менеджмент освіти в Україні.

Стажування викладачів вищих навчальних закладів

Серед основних завдань факультету післядипломної освіти, як і раніше, була організація стажування викладачів вищих та середніх спеціальних навчальних закладів України.

Факультетом було розроблено та затверджено «Положення про стажування викладачів вищих навчальних закладів в Харківському національному університеті імені В.Н. Каразіна“, згідно з яким проводиться прийом на стажування на кафедри університету.

За період 2000-2008 рр. на факультеті післядипломної освіти підвищили свою кваліфікацію шляхом стажування більше 1000 викладачів вищих навчальних закладів м. Харкова, а також інших міст України.

З 2001 року факультет ініціював укладення п’ятирічних договорів про співпрацю в галузі підвищення кваліфікації між університетом та іншими ВНЗ не тільки м. Харкова, а й інших міст України. Згідно з цими договорами проводиться обмін між вузами стажистами в обумовленій кількості на безкоштовній основі. На період 2006-2010 роки укладено 18 договорів.

Для викладачів ВНЗ, з якими ХНУ не уклав договори про співпрацю, підвищення кваліфікації відбувається в формі стажування за умовами контракту. Всього за період 2001-2008 роки за цією формою пройшли підвищення кваліфікації 107 викладачів. Така робота сприяє підвищенню вимогливості до стану справ на кафедрах та надає можливість залучити додаткові фінансові кошти до університету.

Факультет постійно налагоджує нові та розвиває існуючі зв'язки з відповідними кафедрами інших вищих навчальних закладів, тому що саме ця робота розширює взаємний обмін науково-педагогічним досвідом та інноваційними освітніми технологіями, а також значно підвищує престиж нашого університету як науково-методичного центра Східної України.

Перепідготовка осіб з вищою освітою

З 1999 року на факультеті працює Центр перепідготовки осіб з вищою освітою. З травня 1999 р. по лютий 2005 р. він займався реалізацією договорів між Харківським національним університетом імені В.Н. Каразіна та Харківським обласним центром зайнятості про професійне навчання вивільнених працівників і незайнятого населення з одержанням другої вищої освіти. Всі ці роки університет був переможцем тендерних торгів на закупівлю освітніх послуг, що проводилися обласним центром зайнятості. 337 слухачів курсів перепідготовки отримали дипломи про вищу освіту за економічними спеціальностями та спеціальністю „Психологія”.

У зв'язку зі змінами законодавства України щодо перепідготовки незайнятого населення та скороченням державного фінансування цих програм факультет тимчасово припинив цю діяльність.

В 2005-2006 навчальному році факультет розпочав перепідготовку осіб з вищою освітою за умовами контракту. За цей час 163 слухачa одержали дипломи спеціалістів про перепідготовку державного зразка. Зараз на факультеті навчається 59 слухачів за економічними спеціальностями та 37 - за спеціальністю „Валеологія”.

Направлення викладачів університету на стажування до підприємств, організацій, наукових установ та навчальних закладів

Науково-педагогічний склад університету, маючи величезний інтелектуальний потенціал, постійно удосконалює навчально-виховний та науково-дослідний процеси, здійснює пошук нових сучасних форм навчання, викладання та контролю знань, комп’ютеризації та інших активних форм навчання студентів. У зв’язку з цим особливе значення набуває професійна майстерність викладачів, можливість підвищення їхньої кваліфікації, ознайомлення їх з роботою інших кафедр університету, інших вищих навчальних закладів, організацій та підприємств.

З вересня 1999 року факультет здійснює контроль за виконанням кафедрами планів підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та направлення викладачів університету на стажування. Було розроблено та доведено до відома всіх деканів факультетів “Положення про стажування викладачів Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна у вищих навчальних закладах та підприємствах, в організаціях, наукових установах”. Цим положенням були визначені основні напрямки стажування, порядок направлення та звітування про його підсумки.

З вересня 1999р. по 2008 рік на стажування було направлено майже 1000 викладачів університету.

Направлення викладачів на стажування здійснюється згідно з 5-річним планом підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників університету. Цей план був розроблений при безпосередній участі кожної кафедри з урахуванням як побажань кожного викладача, так і виходячи з потреб кафедри щодо отримання конкретних результатів.

Місце проходження стажування і зміст роботи кожного викладача вирішуються індивідуально, з обов’язковим обговоренням на засіданні кафедри. Під час стажування викладачі університету мають можливість ознайомитися з досвідом роботи і новими технологіями навчання в інших навчальних закладах, з основними методиками досліджень, які використовуються в лабораторіях та відділах науково-дослідних інститутів, працювати в наукових бібліотеках, архівах, музеях. Результати стажування обов’язково обговорюються на засіданнях кафедр.

Ці нові знання допомагають викладачам в створенні тестових завдань, розробці нових та удосконаленні існуючих курсів та спецкурсів, лабораторних робіт, поповненні лекційного матеріалу новими експериментальними даними, поновленні методичного забезпечення своїх навчальних курсів, розробці електронних версій навчальних матеріалів, різноманітних засобів навчання тощо.

Результати стажування використовуються також при підготовці наукових статей та доповідей на міжнародні та міжвузівські наукові та науково-практичні конференції. Крім цього, викладачі мають можливість під час стажування продовжити чи завершити роботу над дисертаційними дослідженнями. Все це дає змогу викладачам вдосконалити свою науково-методичну роботу та підвищити рівень педагогічної майстерності, а здобуті знання впровадити в свою практичну діяльність безпосередньо після стажування.

Підвищення кваліфікації викладачів вищих навчальних закладів

Разом з кафедрою мовної підготовки Центру міжнародної освіти в 2005році були проведені короткотермінові курси підвищення кваліфікації фахівців з російської мови як іноземної, заняття на яких проводили провідні спеціалісти Російського університету дружби народів. Всього на цих курсах навчалося 46 викладачів, серед них 25 викладачів Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна, які мали змогу пройти підвищення кваліфікації без відриву від виробництва.

В 2007 році разом з Державним інститутом російської мови ім. О.С.Пушкіна (м. Москва) був проведений науково-практичний семінар «Теорія та практика викладання російської мови як іноземної», на якому підвищили свою кваліфікацію 48 слухачів.

Організація та проведення курсів підвищення кваліфікації фахівців бізнес-структур з різних спеціальностей

З 2005 року факультет розпочав роботу по реалізації договорів між Харківським національним університетом імені .В.Н.Каразіна та Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України про співробітництво в галузі підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації осіб, які провадять діяльність на ринках фінансових послуг. Учасниками навчальних програм є керівники, головні бухгалтери та фахівці фінансових установ (страхових компаній, кредитних спілок, ломбардів та недержавних пенсійних фондів), а також фізичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності, які надають фінансові послуги.

Навчальні програми підвищення кваліфікації створені на основі міжнародних стандартів бізнес-менеджмент освіти та встановлених законодавством України професійних вимог до фахівців фінансових установ.

Всього за період з 2005 по 2008 роки пройшли підвищення кваліфікації 170 осіб.

В 2004-2005 навчальному році факультет започаткував нову форму діяльності – проведення спільно з іншими структурними підрозділами університету курсів підвищення кваліфікації фахівців з різних спеціальностей.

Так, разом з хімічним факультетом (кафедрою хімічної метрології) по замовленню УкрДНТЦ “Енергосталь” були проведені: науково-практичний семінар “Метрологічне забезпечення вимірювань хімічного складу матеріалів металургійного виробництва”, короткотермінові курси підвищення кваліфікації фахівців хіміко-аналітичних лабораторій, науково-практичні семінари “Методи вимірювань хімічного складу матеріалів металургійного виробництва” та „Погрішність та невизначеність хіміко-аналітичних вимірювань”.

В 2008 році разом з механіко-математичним факультетом для бажаючих засвоїти сучасні мови програмування та системи керування базами даних були проведені короткотермінові курси з циклу «Основи об?єктно-орієнтованого програмування та програмування мови «Java».

В грудні 2008 року на замовлення відокремленого підрозділу «Южно-Українська АЕС» Державного підприємства «Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом» разом з фізико-технічним факультетом були проведені короткотермінові курси за спеціалізацією „Первинне навчання з металографічних досліджень, МКК та контролю альфа-фази” для фахівців атомних електростанцій.

Валеологічна освіта та валеопросвіта студентської молоді, вчителів шкіл та викладачів вищих навчальних закладів

У вересні 1999 р. на факультеті була створена кафедра валеології.

Основними завданнями кафедрами були перепідготовка фахівців з валеології для навчальних закладів України та організація процесу валеологічної просвіти серед студентської молоді.

Викладачі кафедри валеології проводили семінари у м.Харкові та інших містах України по підготовці фахівців за спеціалізацією “Валеологія”, а також виїзні лекції для батьків та вчителів середніх шкіл м.Харкова.

Для студентської молоді проводились різноманітні заходи з пропаганди здорового способу життя та профілактики шкідливих звичок, були розроблені методичні посібники з цих проблем.

Кафедрою була проліцензована підготовка та перепідготовка спеціалістів за напрямом підготовки 0101 “Педагогічна освіта”, спеціальність 6.010100 “Валеологія”, освітньо-кваліфікаційний рівень валеолог-бакалавр.

Наказом по Харківському національному університету ім.В.Н.Каразіна №0202-1/178 від 26.11.04р. кафедру валеології включено до складу філософського факультету та розпочатий набір студентів за цією спеціальністю.

Програми перепідготовки фахівців з валеології філософський факультет з 2005 року проводить разом з факультетом післядипломної освіти.

В червні 2007 року відбувся перший в Україні випуск спеціалістів з валеології. 28 осіб, що одержали другу вищу освіту на нашому факультеті, успішно захистили свої дипломні роботи. Їм присвоєна кваліфікація «валеолога-педагога».

В 2008 році відбувся другий випуск спеціалістів з валеології. Дипломи про перепідготовку за цією спеціальністю одержали ще 20 осіб.

Організація короткотермінових курсів та додаткових освітніх програм для студентів

Для студентів 3-5 курсів на факультеті розроблена спеціальна навчальна програма, проходження якої надає можливість вже під час навчання в університеті отримати ще одну спеціальність за освітнім напрямом «Економіка та підприємництво». Двічі на рік (у вересні та лютому) на факультеті проводиться набір на курси з економічних дисциплін зацікавлених в навчанні студентів, що прагнуть зробити ще один крок в свою конкурентоспроможність та майбутній професійний ріст. Слухачі курсів вивчають окремі нормативні дисципліни загальноекономічної підготовки та в разі їх успішного опанування одержують сертифікат факультету про їх закінчення. Це надає їм можливість подовжити навчання на факультеті післядипломної освіти за програмою перепідготовки (друга вища освіта) за спеціальностями «Фінанси» та «Міжнародна економіка» за скороченим терміном навчання та одержати пільги при оплаті подальшого навчання. Усього за цією прогамою курси закінчили 73 особи. Зараз на курсах за напрямом підготовки «Економіка і підприємництво» навчається 8 осіб.

Підвищення кваліфікації співробітників університету

Згідно з рішенням Вченої Ради Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна від 01.07.2004р. у зв”язку з розвитком в університеті інформаційних і телекомунікаційних технологій та на виконання розпорядження № 0501-187 від 07.09.2005р. “Про підвищення кваліфікації співробітників по забезпеченню електронного документообігу” в 2005/2006 навчальному році були організовані курси підвищення кваліфікації співробітників університету.

Ця програма діяла на протязі року. Свою кваліфікацію підвищили 105 співробітників університету, в тому числі 54 особи – за початковим рівнем (Ос Windows, MS Word, MS Excel, Internet) та 51 особа – за професійним рівнем (спеціальні можливості MS Word, MS Excel, Internet).

Слухачі - співробітники 8 факультетів і 16 підрозділів університету -зазначили необхідність таких курсів , висловлювали вдячність адміністрації та бажання щодо подовження цієї роботи з метою поглиблення отриманих знань та навичок.

Співпраця з міжнародними організаціями з розвитку бізнес та менеджмент освіти в Україні

Досвід та досягнення університету в підвищенні кваліфікації викладачів різних вузів в 1999 році були належним чином відзначені польсько-американсько-українським консорціумом із вдосконалення бізнес-освіти в Україні (CEUME). Ініціаторами створення консорціуму були університет Міннесоти (США), Вища школа бізнесу університету Святого Томаса (США), Варшавська школа економіки та Ольштинський університет (Польща). До роботи консорціуму були запрошені 37 вищих навчальних закладів України.

На факультеті в 1999 році було розташоване регіональне представництво цього консорціуму в Харківській, Полтавській та Сумській областях, яким проводилася робота по реалізації “Програми сприяння українським викладачам у підготовці сучасних лідерів бізнесу та підприємців наступного покоління”. В межах цієї програми проводилися семінари-тренінги “вихідного дня” із менеджмент-освіти для підвищення кваліфікації викладачів вищих навчальних закладів Харківського регіону, семінари-тренінги для представників бізнес структур, круглі столи для керівників вищих навчальних закладів, міжнародні науково-практичні конференції, національні конференції з питань зміцнення українських бізнес-шкіл, а також підтримки спільних дослідницьких проектів, здійснювалася публікація матеріалів і статей, розробка навчальних програм, проводилося розповсюдження посібників з бізнес-освіти, перекладу та адаптації навчальних програм тощо. В цілому, в цих заходах прийняли участь 226 викладачів та керівників вищих навчальних закладів Харківського регіону і в тому числі Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна. В анкетах викладачі відзначали, що ці заходи допомогли їм оволодіти новими знаннями з бізнес-дисциплін, ознайомитись з новими методами та підходами до викладання різних бізнес-дисциплін (Кейс-метод, комп’ютерні ділові ігри, творчі завдання та інші), а також на основі отриманих під час семінарів матеріалів розробити нові програми курсів та учбові посібники, внести зміни в учбові матеріали та свої робочі плани.

З лютого 1999 року декан факультету - кандидат економічних наук, професор Крупська Лариса Пилипівна.