Головна / Перепідготовка осіб з вищою освітою
Спеціальності

В наступному 2013-2014 навчальному році Центр приймає слухачів для одержання другої вищої освіти за заочною формою навчання за такими спеціальностями:

Навчальний план та програми курсів, що розроблені на основі аналізу сучасних досягнень закордонної та вітчизняної практики, економічної, соціально-психологічної, управлінських наук, призначені для перепідготовки спеціалістів на базі вищої освіти з терміном навчання 2,5 роки,а за спеціальністю "Валеологія" - 2 роки навчання.

Навчальний план включає в себе блоки дисциплін природничо-наукової та загальноекономічної підготовки, а також професійної підготовки . Кожен із них містить набір предметів, спрямованих на формування відповідних знань, умінь та навичок. Разом вони утворюють цілісну програму підготовки економістів і можуть забезпечити всебічну професійну підготовку слухачів у фінансовій сфері, у вирішенні проблем, що постають перед ними в практичній діяльності.

До циклу природничо-наукової та загальноекономічної підготовки ЗА ВСІМА ЕКОНОМІЧНИМИ СПЕЦІАЛЬНОСТЯМИ входять такі нормативні дисципліни: Політична економія, Мікроекономіка, Макроекономіка, Історія економічних учень, Вища математика, Теорія ймовірностей і математична статистика, Математичне програмування, Економетрія, Статистика, Інформатика і комп'ютерна техніка, Економіка підприємства, Менеджмент, Маркетинг, Фінанси, Гроші і кредит, Фінанси підприємств, Страхування, Інвестування, Бухгалтерський облік, Економічний аналіз, Аудит, Економіка праці і соціально-трудові відносини, Міжнародна економіка, Господарське законодавство, Державне регулювання економіки,Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка, та інші.

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ «ФІНАНСИ» (7.050104)

До циклу професійної підготовки входять нормативні дисципліни: Податкова система, Страхові послуги, Банківські операції, Фінансовий ринок, Бюджетна система, Фінансова діяльність суб’єктів господарювання, Інформаційні системи і технології у фінансах, Фінансове право, Фінансовий менеджмент, Місцеві фінанси, Фінансовий аналіз, Бюджетний менеджмент, Соціальне страхування, Податковий менеджмент, Ринок фінансових послуг, Фінансова санація та банкрутство підприємства, Ринок цінних паперів, Ціноутворення, Макроекономічний аналіз, Економічна безпека, Економічні ризики, Акціонерна справа.

За період навчання студенти ознайомляться з:

 • методичними, нормативними та іншими керівними матеріалами по організації фінансової роботи;
 • порядком складання фінансових і касових планів, кредитних заявок, кошторису;
 • нормуванням оборотних коштів;
 • правилами фінансування із державного бюджету, довгострокового і короткострокового кредитування підприємства,
 • розрахунком і сплатою платежів в державний бюджет;
 • системою рахунків бухгалтерського обліку; порядком і формами фінансових розрахунків;
 • прийнятою звітністю про фінансову діяльність підприємства, порядком і строками її складання;
 • основами організації виробництва.

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ «МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА» (7.050103)

До циклу професійної підготовки входять нормативні дисципліни: Міжнародні фінанси; Міжнародне економічне право; Міжнародний маркетинг; Облік у зарубіжних країнах; Аудит у зарубіжних країнах; Транснаціональні корпорації; Міжнародні організації; Економіка зарубіжних країн; Міжнародна економічна діяльність України; Міжнародна торгівля; Міжнародна інвестиційна діяльність; Валютні операції; Облік зовнішньоекономічної діяльності; Міжнародна економічна статистика; Управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємств; Іноземна мова професійного спрямування, Ціноутворення, Макроекономічний аналіз, Економічна безпека, Економічні ризики, Акціонерна справа, Митна справа.

За період навчання студенти ознайомляться з:

 • сутністю міжнародної економічної системи та закономірностями її розвитку;
 • методами аналізу політико-правового, економічного, соціально-культурного середовища та інфраструктури міжнародної економічної діяльності;
 • регулюванням міжнародних економічних відносин;
 • міжнародною валютною системою;
 • методологією міжнародних розрахунків;
 • процесами міжнародної економічної інтеграції.

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ «МАРКЕТИНГ» (7.050108)

До циклу професійної підготовки входять нормативні дисципліни: Інфраструктура товарного ринку; Товарознавство; Маркетингова цінова політика; Маркетингова товарна політика; Міжнародний маркетинг; Промисловий маркетинг; Логістика; Маркетингова політика комунікацій; Маркетингові дослідження; Стратегічний маркетинг; Рекламний менеджмент; Комерційна діяльність посередницьких підприємств; Товарна інноваційна політика; Маркетингова політика розподілення; Стандартизація і сертифікація продукції та послуг; Поведінка споживача, Техніка продажу, Макроекономічний аналіз, Економічна безпека, Економічні ризики, Акціонерна справа, Правове забезпечення маркетингу.

За період навчання студенти ознайомляться з:

 • змістом маркетингу та його значенням у сучасному економічному і суспільному житті;
 • впровадженням маркетингу на підприємствах, управлінням цією діяльністю;
 • забезпеченням маркетингової діяльності на підприємстві інформацією про макро- та мікросередовище;
 • методикою дослідження товарних ринків та визначення конкурентних позицій товарів на ринку;
 • прогнозуванням обсягів продажу товарів засобами створення маркетингових інформаційних систем та здійсненням маркетингових досліджень.

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ «ОБЛІК ТА АУДИТ» (7.050106)

До циклу професійної підготовки входять нормативні дисципліни: Фінансовий облік; Управлінський облік; Організація та методика аудиту; Облік у зарубіжних країнах; Фінансове право; Інформаційні системи і технології в обліку; Управлінські інформаційні системи в аналізі та аудиті; Звітність підприємства; Фінансовий аналіз; Облік зовнішньоекономічної діяльності; Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті, Ринок цінних паперів, Ціноутворення, Облік і методика податкового контролю, Економічна безпека, Економічні ризики, Акціонерна справа.

За період навчання студенти ознайомляться з:

 • організацією та здійсненням бухгалтерського обліку, ревізією та фінансовим контролем на підприємствах;
 • оперативним складанням контрольно-ревізійних документів та бухгалтерської звітності, та навчаться стежити за її відповідністю встановленим нормам;
 • перевіркою організацій та технікою ведення бухгалтерського обліку, проведенням бухгалтерських експертиз.

Навчальний план передбачає теоретичну та практичну підготовку, підсумковий контроль знань у формі заліків, екзаменів, роботу слухачів над власними науковими дослідженнями у вигляді курсових робіт.

До Комплексного державного екзамену входять такі дисципліни:

СпеціальністьПерелік дисциплін
ФінансиФінанси
Фінанси підприємств
Фінансовий ринок
Фінансова санація та банкрутство підприємства
Міжнародна економікаМіжнародна економіка
Міжнародні фінанси
Міжнародний маркетинг
Міжнародна інвестиційна діяльність
МаркетингМаркетингова товарна політика
Промисловий маркетинг
Стратегічний маркетинг
Маркетингова політика розподілення
Облік і аудитБухгалтерський облік
Економічний аналіз
Фінансовий облік
Управлінський облік

Навчальний план за спеціальністю "Валелогія", з яким можна ознайомитися на сайті філософського факультету, включає також в себе блоки дисциплін природничо-наукової, загальної та професійної підготовки.

Після успішного засвоєння навчальних дисциплін, здачі іспитів, заліків, складання Комплексного державного екзамену слухачі одержують диплом освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста про перепідготовку державного зразка з присвоєнням відповідної кваліфікації .