Головна / Про центр
Історія 1967-1999

Історія факультету підвищення кваліфікації
( 1967- 1999 роки)

Університет завжди приділяв велику увагу питанням організації роботи з післядипломної освіти та значною мірою здійснював це через факультет підвищення кваліфікації викладачів вищих учбових закладів, курси підвищення кваліфікації вчителів середніх шкіл та інші форми.

Факультет підвищення кваліфікації Харківського державного університету був створений згідно з наказом Міністерства вищої та середньої спеціальної освіти СРСР № 67 від 4 лютого 1967 року. Основною метою створення факультету згідно з “Положенням про факультети підвищення кваліфікації викладачів вищих навчальних закладів” було підвищення науково-теоретичної та науково-методичної кваліфікації викладачів вищих навчальних закладів, узагальнення та розповсюдження передового досвіду викладання відповідних дисциплін, розробка та впровадження наукових методів та технічних засобів в навчальний процес.

Основними формами роботи факультету в цьому напрямку були:

  • ФПК як форма підвищення кваліфікації;
  • Стажування викладачів вищих навчальних закладів.

Всього за період з 1967 по 1999 роки факультет різними формами навчання здійснив підвищення кваліфікації понад 12 тис. викладачів вузів

Також на факультеті з 1968 року працювали курси підвищення кваліфікації вчителів середніх шкіл.

ФПК як форма підвищення кваліфікації

Для кожного потоку слухачів (викладачів вищих навчальних закладів) заняття на ФПК проводилися терміном від 2 до 4 місяців шляхом організації лекцій з найважливіших питань викладання дисципліни, теоретичних та методичних семінарів, співбесід, лабораторних занять, ознайомлення з діяльністю провідних кафедр та лабораторій, а також самостійної роботи слухачів.

Прийом слухачів проводився за спеціальностями: фізика, математика, хімія, іноземні мови (англійська, німецька, французька) та російська мова як іноземна.

Крім цього, в Харківському інституті радіоелектроніки наказом Мінвузу СРСР №105 від 1.02.1977 р. була створена філія ФПК Харківського держуніверситету, де проводилось підвищення кваліфікації викладачів вузів за спеціальністю “Керування, автоматика та обчислювальна техніка” з планом прийому 30 чол. на рік.

Навчальний процес проводився відповідно до затверджених навчальних планів, завершувався складанням заліків та захистом випускних робіт. При цьому слухачі мали можливість працювати за індивідуальними планами під керівництвом висококваліфікованих консультантів з урахуванням завдань направляючих кафедр. Навчальний процес згідно з навчально-тематичними планами забезпечували провідні викладачі факультетів. Серед них професори Г.К.Середа, В.Д.Єгоренков, А.Ф.Сіренко, О.К.Дусавицький, Ю.В.Гандель, О.О.Бугаєвський, В.К.Милославський, О.А.Кобенко, В.І.Танцюра, В.І.Пересада, доценти Р.Г.Ткаченко, А.А.Янцевич, Л.М.Черноватий, В.А.Науменко, Ю.М.Хорошевський, В.І.Каравашкін, О.І.Давидов, А.Б.Чистякова та інші.

Слухачам надавались широкі можливості користування фондами Центральної наукової бібліотеки університету, кабінетами, лабораторіями факультетів.

Стажування викладачів вищих навчальних закладів

Підвищення кваліфікації викладачів вищих навчальних закладів здійснювалося також шляхом стажування на кафедрах університету терміном від 4 до 10 місяців за спеціальностями гуманітарного профілю: українознавство, історія України, філософія, політологія, економічні дисципліни та ін. Стажування під керівництвом наукових консультантів проводилося за індивідуальними планами, згідно з якими стажисти знайомились з досвідом роботи приймаючої кафедри, з новітніми технологіями навчання, брали участь в роботі наукових, методологічних та методичних семінарів кафедри, відвідували лекції та практичні заняття провідних викладачів. Звіти про стажування затверджувалися на засіданнях приймаючих кафедр.

За період 1991-1999 рр. 815 викладачів підвищили свою кваліфікацію шляхом стажування.

Серед факультетів, які приймали найбільшу кількість стажистів, слід визначити: філологічний, факультет іноземних мов, механіко-математичний, біологічний, фізичний, економічний.

Організація роботи курсів підвищення кваліфікації вчителів

В 1969 році на виконання постанови колегії Міністерства освіти УРСР та Президії республіканського комітету профспілки працівників освіти, вищої школи і наукових установ від 30 грудня 1968 року “Про поглиблену перепідготовку вчителів 4-10 класів шкіл УРСР при вищих навчальних закладах” в університеті були створені курси поглибленої перепідготовки вчителів середніх шкіл. Особлива роль цих курсів як науково-методичних центрів роботи з педагогічними кадрами полягала в підвищенні професійної майстерності вчителів, узагальненні і поширенні передового педагогічного досвіду. За період з 1969 по 1995 рр. підвищення кваліфікації пройшли понад 10 тис. вчителів середніх шкіл Харківської, Сумської, Полтавської областей (з них 1,5 тис. в 1991-1995 рр.) за спеціальностями: історія та суспільствознавство, фізика, географія, іноземні мови (англійська, німецька, французька). Замовлення на проведення таких курсів надходили від обласних інститутів вдосконалення вчителів та обласних управлінь народної освіти. Навчальний процес на курсах здійснювався за навчально-тематичними планами, що були затверджені Міністерством освіти України.

Заняття на курсах проводили найбільш досвідчені викладачі. Серед них професори В.В.Калініченко, А.І.Епштейн, С.М.Куделко, В.Д.Єгоренков, М.О.Оболенський, доценти Р.Г.Ткаченко, М.П.Подлесний, Є.В.Заїка, О.О.Жемеров, Ю.П.Грицак, В.І.Каравашкін, О.І.Давидов, викладачі О.І.Песін, Л.Г.Панасенко та ін. Також до роботи на курсах залучалися вчителі середніх шкіл вищої кваліфікації, які мали великий досвід практичної роботи. Педагогічна практика проводилась в кращих школах області.

В 1996 році у зв’язку з відсутністю бюджетного фінансування курси підвищення кваліфікації вчителів припинили свою діяльність. Це дуже прикро, тому що саме через ці курси університет підтримував тісний зв’язок із середньою школою. Викладачі університету мали можливість пізнавати на цих курсах рівень викладання різних дисциплін в середніх школах області та робити свій внесок в підвищення цього рівня, вносити зміни та доповнення в навчальні та індивідуальні плани роботи із майбутніми фахівцями.

Деканами факультету за цей період були доцент Б.П.Данилевич (до 1996р.), доцент В.І.Чеботарьов (1996-1999 рр.) .